Цэцэрлэгийн дүрэм

ДАШБАЛБАР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ДҮРЭМ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1   Тус сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь \цаашид цэцэрлэг гэнэ\ сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг асран хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Байгууллагын түүхэн товчоо

Дашбалбар сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь 1963 онд Ж.Ядамгүр багшийн зохион байгуулсанаар улирлын хэлбэрээр 20 хүүхэдтэй насны холимог бүлгээр ажиллаж эхэлжээ.

1964 оны 8 дугаар... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт:

Манай байгууллага нь нийт 26 багш ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр 6 бүлэгт  195 хүүхдийг хамруулан Боловсролын чанарын шинэчлэл Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтыг “Багийн зөв хүмүүжил... Дэлгэрэнгүй