Ангилал

Эцэг эхчүүдийн оролцоо

Эцэг эхчүүдэд сар бүр СӨБ-ын сургалтын Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд гарч байгаа өөрчлөлт ахицын талаар тогтмол сургалт мэдээлэл өгч ажилласанаар эцэг эхийн оролцоо хандлага сайжирсан байна.