Ангилал

Дотоод журам

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ: Цэцэрлэгийн захиргаа болон ажилтнуудын хоорондын өдөр тутмын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах багш ажилтнуудын хөдөлмөрийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах, чанар үр дүнг дээшлүүлэх,  байгууллагын өөрийн үзэл баримлалыг  хэрэгжүүлэхэд оршино. Цэцэрлэгийн багш ажилтнууд нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль СӨБ-ын тухай хууль болон ариун цэвэр, эрүүл ахуй, осол аюулгүйн дүрэм журам, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн

Дэлгэрэнгүй


Цэцэрлэгийн дүрэм

ДАШБАЛБАР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ДҮРЭМ НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 1.1   Тус сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь \цаашид цэцэрлэг гэнэ\ сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг асран хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн, хөгжлийг дэмжих сургалтын байгууллага мөн. 1.2  Цэцэрлэг нь Монгол улсын Боловсролын тухай багц хууль, СӨБ-ын тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв

Дэлгэрэнгүй